Obrazek

DOŻYNKI GMINNE JANKOWICE 2016

WP_20160904_002.jpg

Reklamy
By Świetlica...

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

1. Stwarzanie warunków oraz motywowanie młodzieży do udziału się w zajęcia świetlicowych zgodnie z ich zainteresowaniami.

 • organizowanie oraz popularyzowanie konkursów.

 • oglądanie interesujących filmów połączonych z dyskusją i wymianą poglądów na tematy w nich poruszane.

2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z uczniami

 • pomoc koleżeńska w nauce- organizacja wolontariatu

 • praca z uczniami z dysleksją rozwojową

3. Integracja i rozwój grupy

 • wspólne działania, dyskusje

 • poznawanie siebie poprzez zróżnicowanie pozycji zajmowanych przez poszczególnych uczniów

występowanie podgrup, istota co dzieje się między nimi, czy zwalczają się i rywalizują, czy też akceptują swoje istnienie, a kiedy trzeba- podejmują współpracę

4. Realizacja zadań z preorientacji zawodowej .

 • tworzenie realistycznej samooceny ucznia

 • rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 • wybór zawodu i kierunku dalszego kształcenia

 • zainteresowania, skłonności zawodowe, uzdolnienia i umiejętności

 • wypełnianie odpowiednich testów, kwestionariuszy

5. Rozwijanie empatii i zrozumienia

 • umiejętności słuchania i reagowania bez uprzedzeń i osądzania

 • ulepszanie jakości kontaktów z innymi osobami, odczytywanie emocji

 • zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji.

6. Podejmowanie tematów dotyczących różnych przejawów aktywności młodego człowieka oraz zagrożeń i korzyści z tym związanych. Postrzegania swojego miejsca i roli w rodzinie, szkole, społeczeństwie.

 • rozmowy indywidualne

 • zajęcia warsztatowe

 • pogadanki

 • dyskusje

7. Organizowanie aktywnego wypoczynku

 • gry ruchowo- sprawnościowe

 • gra w ping-pong

8. Poczucie własnej wartości budowanie zaufania i samoświadomości

 • wzmacnianie swojej samooceny

9. Pomoc w wystroju, dekoracjach szkoły oraz w przygotowaniach do różnych imprez szkolnych.

10.Prowadzenie zadań z edukacji prozdrowotnej

 • zasady odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie i podejmowanie świadomych wyborów
 • zajęcia z cyklu „Myśl pozytywnie „panowanie- nad stresem

By Świetlica...

Regulamin świetlicy

Regulamin Świetlicy

 • Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem wychowania ucznia zdrowego.

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie uczniom dojeżdżający opieki przed i po lekcjach.

 2. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.

 3. Zapewnienie wychowankom warunków do odrabiania lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności wychowawczych.

 • Założenia organizacyjne

 1. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie klas I-III gimnazjum, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.

Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela.

 1. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno wychowawczo-opiekuńcze uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora.

 2. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne.

 3. Świetlica czynna jest od poniedziałku do czwartku w piątek godziny z KN. Godziny pracy są wywieszone na drzwiach.

 4. Świetlica dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Dokumentacja Pracy Świetlicy Szkolnej.

 1. Dziennik pracy świetlicy szkolnej.

 2. Plan pracy świetlicy.

 3. Ramowy rozkład zajęć.

 4. Warunki korzystania ze świetlicy.

Wychowankowie powinni:

 1. Zachować kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.

 2. Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej.

 3. Szanować prawa indywidualne innych osób.

 4. Nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom.

By Świetlica...